Nota prawna

Korzystając z Witryny internetowej Użytkownik zobowiązany jest również postępować zgodnie z postanowieniami naszej Noty prawnej.

Kontakt

Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności.

Perrigo Pharma International D.A.C.
Treasury Building, Lower Grand Canal Street
Dublin 2
IRELAND [IRLANDIA]

Nota prawna

Data ostatniej aktualizacji: 1 lipca 2016 r.

Witamy w witrynie internetowej LACTACYD („Witryna internetowa“).

Administratorem Witryny internetowej jest Perrigo Pharma International [Designated Activity Company] (do której odnoszą się określenia “Perrigo”, “my”, “nas”, itp.)

Zgoda Użytkownika i zmiany w Nocie prawnej

Przechodząc do lub korzystając z Witryny internetowej, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się i zgadza się z postanowieniami niniejszej Noty prawnej.

Witryna internetowa, treści w niej zawarte oraz niniejsza Nota Prawna mogą być aktualizowane i modyfikowane bez uprzedniego zawiadomienia. Przechodząc do lub korzystając z Witryny internetowej po takiej aktualizacji lub modyfikacji, Użytkownik zobowiązany jest stosować się do wszelkich takich aktualizacji i/lub modyfikacji. Dlatego prosimy okresowo zapoznawać się z niniejszą Notą prawną.

Dostępność Witryny internetowej

Niniejsza Witryna internetowa została opracowana zgodnie z przepisami prawa unijnego i jest przeznaczona wyłącznie do użytku osób będących obywatelami Unii Europejskiej. Korzystanie z Witryny internetowej przez niektóre osoby lub w niektórych krajach niebędących członkami Unii Europejskiej może być niezgodne z prawem.

Jeżeli Użytkownik korzysta z Witryny internetowej, nie będąc obywatelem Unii Europejskiej, robi to na własne ryzyko i własną odpowiedzialność.

Witryna internetowa nie jest źródłem porad lekarskich

Niniejsza Witryna internetowa i treści w niej zawarte są przedstawione w formie ogólnej i służą wyłącznie celom informacyjnym.

Witryna internetowa i treści w niej zawarte nie są przeznaczone ani nie stanowią w jakimkolwiek zakresie zaleceń, które miałyby zastąpić lub miałayby sugerować, że mogą zastąpić  profesjonalne porady lekarskie. Żadne treści zawarte w niniejszej Witrynie internetowej nie są przeznaczone do wykorzystania przy stawianiu diagnozy lekarskiej ani podczas leczenia i nie należy wykorzystywać ich w tym celu. W kwestiach związanych z jakąkolwiek chorobą lub leczeniem zawsze należy skonsultować się z lekarzem lub innym wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia.

Informacje dotyczące produktu i/lub usługi

Informacje dostępne na stronie mogą różnić się w zależności od kraju. Ponadto nie wszystkie produkty i/lub usługi są dostępne w każdym kraju. Odniesienie do produktu lub usługi nie oznacza, że taki produkt lub usługa jest lub będzie dostępna w kraju danego Użytkownika. Produkty i usługi, do których odniesienia zawarte są na niniejszej stronie mogą podlegać różnym wymogom regulacyjnym w zależności od kraju. Żadnych treści znajdujących się na niniejszej stronie nie należy uznawać za promocję lub reklamę produktu lub usługi, które są zabronione w danym kraju.

Prawo autorskie i wykorzystanie informacji

Witryna internetowa i treści w niej zawarte są własnością spółki Perrigo, są przez nią administrowane i podlegają ochronie prawem autorskim. Użytkownik ma prawo dostępu do informacji oraz pobierania informacji, w tym tekstów, grafik/zdjęć, nagrań audio oraz filmów, z Witryny internetowej wyłącznie na użytek osobisty, niekomercyjny, przy czym

modyfikowanie lub dalsze kopiowanie Witryny internetowej i zawartych w niej treści jest zabronione. Użytkownik nie może rozprowadzać, modyfikować, transmitować, wykorzystywać ponownie lub przesyłać ponownie Witryny internetowej lub jakichkolwiek treści w niej zawartych. Perrigo nie gwarantuje, że korzystając z informacji zawartych w niniejszej Witrynie internetowej Użytkownik nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich. Użytkownikowi nie zostaje udzielona żadna licencja ani żadne inne prawo do Witryny internetowej lub jakichkolwiek treści w niej zawartych, z wyjątkiem ograniczonego prawa do korzystania z niej zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu.

Znaki towarowe i inne oznaczenia odróżniające

Znaki towarowe, i inne oznaczenia odróżniające (znaki usługowe, nazwy handlowe i wzory przemysłowej) znajdujące się w Witrynie internetowej podlegają ochronie na mocy przepisów prawa krajowego, unijnego lub międzynarodowego. Żadnego z powyższych elementów nie można wykorzystywać bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela. Użytkownikowi nie zostaje udzielona żadna licencja ani inne prawo do korzystanie ze znaków towarowych lub innych oznaczeń odróżniających bez wyraźnej pisemnej zgody Właściciela znaku towarowego.

Zastrzeżenie w zakresie zapewnień

Perrigo podejmuje zasadne starania w celu zagwarantowania rzetelności i aktualności Witryny internetowej oraz znajdujących się w niej treściWITRYNA INTERNETOWA I ZAWARTE W NIEJ TREŚCI PRZEKAZYWANE SĄ W STANIE FAKTYCZNYM. PERRIGO NIE SKŁADA W ODNIESIENIU DO WITRYNY INTERNETOWEJ LUB ZAWARTYCH W NIEJ TREŚCI ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ DOTYCZĄCYCH KOMPLETNOŚCI, RZETELNOŚCI, DOSTĘPNOŚCI, BRAKU NARUSZEŃ LUB PRZYDATNOŚCI W OKREŚLONYM CELU. CHEFARO NIE SKŁADA OŚWIADCZEŃ ANI ZAPEWNIEŃ, ŻE WITRYNA INTERNETOWA I ZAWARTE W NIEJ TREŚCI SĄ WOLNE OD WIRUSÓW, ROBAKÓW LUB INNYCH KODÓW, KTÓRE MOGĄ POWODOWAĆ ZANIECZYSZCZENIE LUB BYĆ SZKODLIWE.

PERRIGO, ŻADNA INNA SPÓŁKA Z GRUPY PERRIGO PHARMA, ANI ŻADNA INNA STRONA ZAANGAŻOWANA W TWORZENIE LUB HOSTING NINIEJSZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ LUB ZAWARTYCH W NIEJ TREŚCI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE, NASTĘPCZE LUB POŚREDNIE ANI Z TYTUŁU ODSZKODOWANIA RETORSYJNEGO WSKUTEK DOSTĘPU DO WITRYNY INTERNETOWEJ, KORZYSTANIA Z NIEJ, NIEUMIEJĘTNEGO KORZYSTANIA Z NIEJ, POLEGANIA NA NIEJ LUB Z JAKICHKOLWIEK BŁĘDÓW LUB POMINIĘĆ DOTYCZĄCYCH WITRYNY INTERNETOWEJ LUB JEJ TREŚCI. Z uwagi na to, że w niektórych jurysdykcjach niedopuszczalne jest wyłączenie i ograniczenie pewnych zapewnień i/lub odpowiedzialności, wyłączenia i/lub ograniczenia te mogą nie dotyczyć danego Użytkownika.

Prawo właściwe i sąd właściwy

Wszelkie roszczenia związane z niniejszą Witryną internetową i zawartymi w niej treściami podlegają prawu irlandzkiemu. Korzystając z niniejszej Witryny internetowej Użytkownik wyraża zgodę na obowiązywanie wyłącznej jurysdykcji sądów irlandzkich.

Odsyłacze do innych stron

Niniejsza Witryna internetowa może zawierać odniesienia, bądź odsyłacze do innych stron, które nie są administrowane przez firmę Perrigo i które nie podlegają postanowieniom niniejszej Noty prawnej. Te odniesienia, bądź odsyłacze są zamieszczone wyłącznie dla wygody Użytkownika, a Perrigo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub urazy wynikające z korzystania z tej lub innych stron, jak również z odniesień lub odsyłaczy do takich stron. Należy pamiętać, że Użytkownik odwiedza wszelkie strony tego typu wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Odsyłacze do Witryny internetowej

Niedozwolone jest pobieranie informacji lub ich części na inną stronę (framing), bezpośrednie podlinkowanie (deep linking), wykonywanie lustrzanych kopii lub retransmisja Witryny internetowej lub zawartych w niej treści, jak również cytowanie lub wykorzystywanie Witryny internetowej lub zawartych w niej treści w całości lub w części w treści jakiejkolwiek strony internetowej osób trzecich, bez uprzedniej pisemnej zgody spółki Perrigo. Jeżeli Użytkownik chce zamieścić odsyłacz do naszej Witryny internetowej, prosimy o kontakt z nami pod poniższym adresem.

Polityka Prywatności

Korzystając z Witryny internetowej Użytkownik zobowiązany jest również postępować zgodnie z postanowieniami naszej Polityki Prywatności.

Kontakt

Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Noty prawnej.

Perrigo Pharma International D.A.C.
Treasury Building, Lower Grand Canal Street
Dublin 2
IRELAND [IRLANDIA]